Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov


Webová stránka https://pisanka.sk a jej subdomény ako napríklad http://blog.pisanka.sk (ďalej len "Stránka") je prevádzkovaná predovšetkým za účelom predaja tovaru z papiera, kancelárskych potrieb a tiež různorodých školení spojených s touto tematikou. To so sebou ako svoju nutnú súčasť nesie aj prácu s osobnými údajmi. Pretože chceme, aby ste boli čo najlepšie informovaní o tom, čo s takto nazhromaždenými osobnými údajmi robíme, spísali sme pre Vás tieto Zásady ochrany osobných údajov, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "GDPR").

V ochrane osobných údajov sa dozviete najmä:


Aké informácie zhromažďujeme a z akého dôvodu.
Akým spôsobom tieto informácie využívame.
Aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných súkromných informácií a akým spôsobom je u nás uplatniť.

 

Informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme
V súvislosti s objednaním tovaru v našom internetovom obchode zhromažďujeme o zákazníkoch ich meno, e-mailovú adresu, telefónne spojenie, bydlisko, IP adresu a číslo bankového účtu. Stránka tiež pracuje so súbormi cookies, ktoré využívame k skvalitneniu našich služieb a marketingu.
Ďalej v súvislosti s využívaním služby Mailchimp zhromažďujeme o potencionálnych zákazníkoch ich mená a e-mailové adresy, a to výhradne za účelom marketingu.
V rámci prevádzkovania facebookovej a instagramové stránky zhromažďujeme navyše fotografie a videá z organizovaných akcií.
Bez zhromažďovania týchto osobných údajov by sme Vám neboli schopní poskytnúť všetky poskytované služby na najlepšej úrovni, tak ako poskytujeme dnes.

Informace, ktoré o vás zhromažďujeme sú spracované pomocou týchto partnerov:

Shoptet (Podmínky ochrany osobních údajů)

Google (Ads Data Processing Terms)

Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)

Gdrive (Data Processing and Security Terms (Customers)Data Processing and Security Terms (Partners)

Mailchimp (Privacy Policy)

Instagram (Instagram Data Policy)

Facebook (Data Policy)

Manychat (Privacy)

Zásilkovna (VOP)

Fiobanka.cz (Informační memorandum)

 

 

Akým spôsobom informácie využívame
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, využívame predovšetkým na zabezpečenie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu prostredníctvom Stránky a ďalej za účelom marketingu.
Zozbierané údaje archivujeme po dobu nevyhnutne potrebnú v súvislosti so zmluvným vzťahom a prípadným sporom z neho vzniknutým. S ohľadom na to, že súdny spor môže vzniknúť v čase 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, archivujeme nazhromaždené údaje po dobu 4 rokov. Osobné údaje využívané k e-mailovému marketingu budú spracovávané po dobu fungovania Stránky, kedy pri jej zrušení budú všetky spracované osobné údaje odstránené. K skoršiemu vymazaniu zhromaždených údajov môže dôjsť na základe žiadosti dotknutej osoby, tak ako je uvedené nižšie.
Nazhromaždené osobné údaje nie sú žiadnym spôsobom sprístupňované tretím osobám.

 

Vaše práva a ako ich využiť

Zo spracovania vašich osobných údajov vám vyplývajú práva. Ak bude niektoré z nižšie uvedených práv uplatnené o vybavení jeho žiadosti vás budeme do 30 dní od dňa doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch danú lehotu môžeme predĺžiť na 60 dní. O prípadnom predĺžení vás budeme informovať.


Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu
Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na e-mailovú adresu pisankask@gmail.com požiadať o zaslanie potvrdenia, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. V prípade, že Vaše údaje nami budú spracované, môžeme Vás na Vašu žiadosť nad rámec informácií poskytnutých v týchto Zásadách ochrany osobných údajov informovať aj o prípadných tretích osobách, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené a pokiaľ nezískame osobné údaje od Vás, máte právo na všetky nám dostupné informácie o tom, odkiaľ sme Vaše osobné informácie získali.
Ak o vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nepresne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu pisankask@gmail.com upozorniť, my potom bez zbytočného odkladu nepresné osobné údaje opravíme.

 

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
V prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe nami oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu namietať, a to zaslaním správy na e-mailovú adresu pisankask@gmail.com. Ak takúto námietku podáte, nebudeme môcť Vaše osobné údaje spracovávať, kým nepreukážeme, aký závažný opodstatnený dôvod na spracovanie máme, a že tento náš dôvod preváži nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov.
Ak by sme spracovávali Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu (napr. Z dôvodov zasielania obchodných oznámení), môžete vzniesť na vyššie uvedenú e-mailovú adresu námietky, proti takémuto spracovaniu, pričom po vznesení takej námietky už nebudeme tieto údaje na účely priameho marketingu spracovávať.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi
Máte právo, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich vymazaniu:
- Ak nám dáte vedieť, že sú nami zhromaždené osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.
- Pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov protiprávne a Vy požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu pisankask@gmail.com namiesto o vymazanie o          obmedzenie ich použitia.
- Ak Vaše osobné údaje už síce nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete požadovať pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych        nárokov.
- Ak vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odseku vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.

 

Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)


V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje:
- Hoci už nie je ich spracovanie potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali.
- Odvoláte súhlas s ich spracovaním a zároveň nebude existovať žiadny ďalší dôvod pre ich spracovanie (samozrejme len v prípadoch, kde spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu).
- Ak vznesiete námietku podľa odseku uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov.
- Neoprávnene.

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu od oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu pisankask@gmail.com takto spracovávané osobné údaje vymazali. Údaje potom nemôžeme ani na Vašu žiadosť vymazať, ak bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

 

Právo na poskytnutie údajov v strojovo čitateľnej forme

Ak nás zaslaním správy na e-mailovú adresu pisankask@gmail.com požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracovávané osobné údaje, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. Formát * .pdf, alebo niektorý z tabuľkových formátov), ak takto údaje spracovávame. Ak nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, máme povinnosť tak urobiť, avšak opäť len v prípade, že ich takto už spracovávame.

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení
V prípade, že od nás už nebudete chcieť dostávať obchodné oznámenia, môžete odvolať súhlas s ich zasielaním kedykoľvek aj bez udania dôvodov buď kliknutím na označený odkaz, ktorý bude súčasťou každého obchodného oznámenia, alebo obmedzením vo Vašom profile vytvorenom na základe registrácie na našich webových stránkach , prípadne zaslaním správy na e-mailovú adresu pisankask@gmail.com.


Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
V prípade, že podľa Vášho názoru nenaplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese ich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či akúkoľvek inú cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.cz.